Serviciile noastre

Aspecte practice privind excluderea asociatului din cadrul unei societăți cu răspundere limitată

 

Existența societăţii comerciale este urmarea voinței asociaților exprimată atât la momentul constituirii, cât și ulterior pe parcursul funcționării acesteia. Rolul asociaților este fundamental în constituirea persoanei juridice întrucât aceștia, pe lângă contribuția inițial (aportul) sunt animați de un interes personal.

Este adevărat că la momentul semnării actelor constitutive exist un consens însă ulterior acestui moment asociații își vor exprima „individualitatea” și astfel se naște contrarietatea de interese.

Structura societăţii este vie, ea fluctuează ca urmare a voinței asociaților. Conflictele între asociați sunt inerente. Tocmai în considerarea acestor aspecte legiuitorul a reglementat anumite instituții juridice menite a oferi soluții optime pentru asociați, dar și de a menține structura asociativă .

Asociații sunt nevoiți să găsească soluții fie în sensul atenuării conflictelor și menținerii activităţii societăţii, fie de separare a lor. Separarea asociaților constituie uneori singura soluție viabilă pentru stingerea conflictelor, posibil fie pe cale amiabilă (vânzarea, retragerea), fie pe cale judecătorească (excluderea).

Excluderea asociatului reprezintă o încetare forţată a relațiilor corporative dintre membrii unei societăți cu răspundere limitată şi alţi asociați ai acesteia sau societate, implicând pierderea statutului de asociat şi a dreptului asupra părţii sociale, iar în vederea protejării societăţii, şi implicit, pentru apărarea intereselor celorlalți asociați, legea reglementează posibilitatea excluderii asociatului din societate, care apare ca o sancțiune, în cazul în care asociatul nu își îndeplinește obligațiile asumate faţă de societate ori săvârșește anumite fapte potrivnice intereselor societății, dar şi un remediu pentru salvarea societăţii.

Astfel în continuare vom răspunde la cîteva întrebări cheie legate de posibilitatea excluderii asociatului din societate.

Cine poate decide excluderea asociatului din societate?

 • Excluderea asociatului din societate poate fi dispusă doar de instanța de judecată în urma desfășurării unui proces în procedura contencioasă.

Cine pot fi reclamanții și cine are calitatea de pârât într-un asemenea proces?

 • Calitatea de reclamant în proces o poate avea: 1) societatea (în cazul în care adunarea generală decide intentarea acţiunii în excludere);  2) administratorul;  3) unul (oricare) din asociaţi;  4) un grup de asociaţi.
 • Calitatea de pîrît în cererea de excludere o are asociatul ( persoană fizică sau persoană juridică) a cărui excludere se solicită.

Care este obiectul acțiunii în această categorie de litigii?

 • Obiect al acţiunii în categoria dată de litigii poate fi: 1) cerinţa de excludere a asociatului; 2) cerinţa de reparare a prejudiciului cauzat societăţii.

Care sunt temeiurile înaintării unei acțiuni de excludere a asociatului din societate?

 • Temeiurile de excludere din societate pe cale judiciară, prevăzute la art.154 alin.(1) Cod civil şi art.47 din Legea privind societăţile cu răspundere limitată, sunt exhaustive şi nu pot fi completate prin dispoziţiile contractului de constituire.
 • Poate fi exclus din societate doar asociatul: 1) care a fost pus în întârziere şi nu a vărsat integral aportul subscris în perioada suplimentară; 2) care, fiind administrator, comite fraudă în dauna societăţii, foloseşte bunurile societăţii în scop personal sau al unor terţi.

Nu pot constitui temeiuri de excludere a asociatului din societate:

 • starea de pasivitate a asociatului;
 • dezinteresul manifestat faţă de activitatea societăţii;
 • neparticiparea asociatului la adunările generale ale asociaţilor;
 • neînţelegerile dintre asociaţi;
 • divulgarea informaţiei confidenţiale privind activitatea societăţii de către un asociat.

Care este termenul de adresare în instanța de judecată cu privire la asemenea pretenții?

 • Termenul de prescripție este unul general, trei ani, de la data când administratorul-asociat a comis o  fraudă în dauna societăţii și/sau a folosit bunurile societăţii în scop personal sau al unor terţi sau de la data la care asociatul a fost pus în întârziere şi nu a vărsat integral aportul subscris în perioada suplimentară.

De ce probe avem nevoie pentru un asemenea proces?

 • certificatul de înregistrare al întreprinderii;
 •  actul de constituire sau contractul de constituire;
 • extrasul din Registrul întreprinderii actualizat;
 • copia statutului Societăţii;
 • decizia privind desemnarea administratorului;

Pentru excluderea asociatului în cazul omisiunii vărsării integrale a aportului subscris sunt necesare, suplimentar, următoarele probe:

 • hotărîrea Adunării Generale privind intentarea acţiunii în instanţa de judecată privind excluderea asociatului;
 • înscrisuri care confirmă că pîrîtul a fost înştiinţat despre necesitatea vărsării aportului (confirmare, aviz de primire);
 • înscrisuri care confirmă că pîrîtului i s-a stabilit un termen suplimentar de cel puţin o lună;
 • înscrisuri care confirmă că pîrîtul a fost somat cu privire la posibila excludere din societate, dacă nu-şi varsă aportul;
 • actul de predare-primire, un proces-verbal, un document bancar care atestă că pîrîtul nu şi-a vărsat integral aportul;
 • actul de predare-primire, un proces-verbal, un document bancar prin care se confirmă transferul sau depunerea sumei de bani în contul societăţii, actul de transmitere a altor bunuri sau drepturi patrimoniale etc;
 • confirmarea înştiinţării efective privind termenul suplimentar.

Pentru excluderea asociatului care fiind administratorul-asociat a comis o  fraudă în dauna societăţii și/sau a folosit bunurile societăţii în scop personal sau al unor terţi sunt necesare, suplimentar, următoarele probe:

 • hotărîrea Adunării generale a asociaţilor privind înaintarea acţiunii in instanţa de judecată privind excluderea asociatului administrator;
 • hotărîrea sau sentinţa judecătorească privind comiterea acţiunilor ilicite;
 • actele autentice, actele sub semnătură privată, facturile acceptate, corespondenţa, telegramele, registrele părţilor, martorii, precum şi alte probe, în baza cărora instanţa ar putea constata prejudiciul provocat societăţii;
 • actele care denotă contrariul celor invocate de către reclamant;
 • hotărîrile Adunării generale a asociaţilor care confirmă acţiunile administratorului şi îl delegă să încheie asemenea contracte etc.;
 • dovezi privind încălcarea procedurii de excludere.

Care este taxa de stat?

În cazul sesizării instanţei atît cu cerinţa de excludere din societate, cît şi cu cea de reparare a prejudiciului material cauzat societăţii, taxa de stat se va calcula din valoarea fiecărei pretenţii aparte, pretenţia de reparare avînd un caracter patrimonial.  Astfel pentru pretenția privind excluderea asociatului se va achita taxa de stat în mărime de 100 lei, iar pentru pretenția privind repararea prejudiciului se va achita taxa de stat în mărime de 3% din mărimea prejudiciului cauzat.

Care sunt drepturile asociatului exclus din societate?

Conform art.154 alin.(3) Cod civil prevede că asociatului exclus i se restituie aportul vărsat (dacă a fost vărsat), astfel asociatul nu are dreptul la o parte din patrimoniul societăţii, dar are dreptul la o sumă de bani ce reprezintă valoarea contabilă a părţii sociale la data excluderii.

Însă acest drept este condiționat, asociatul exclus poate beneficia de contravaloarea aportul său, doar dacă a reparat prejudiciul cauzat societăţii, în cazul existenței unui asemenea prejudiciu.